„Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás, az oktatásban résztvevők hatékonyabb könyvtári ellátása érdekében”

TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0029
A projekt tartalma, céljai

1. Előzmények:
A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 2008 őszén meghirdetett „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című pályázatra a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár hat tagból álló konzorcium vezetőjeként nyújtotta be pályázatát. A konzorcium tagjai:A Kodolányi János Főiskola Könyvtára, a gárdonyi Városi Könyvtár és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága könyvtára nem önálló intézmény, ezért az ő esetükben a fenntartó pályázhatott, ill. lehetett konzorciumi tag.
A pályázat benyújtását a megyei könyvtárat fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat is támogatta. A projektet a Bíráló Bizottság 2009. júliusában támogatásra érdemesnek ítélte. A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok, mellékletek, igazolások összegyűjtése és beküldése után, a támogatási szerződés végül 2009. november 11-én lépett hatályba. A csúszás miatt a tartalmi megvalósítás 2009-ben nem kezdődhetett meg, a befejezés tervezett időpontja: 2010. december 31. A támogatás összege: 88.270.000,- Ft.

2. A könyvtárak rövid bemutatása:
A Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Fejér megye leggazdagabb állománnyal rendelkező könyvtára. Általános gyűjtőköréből adódóan beszerez magyar nyelven megjelent könyveket, audiovizuális dokumentumokat, időszaki kiadványokat, válogatva gyűjti a világnyelveken megjelenő periodikumokat, alapvető kézikönyveket és szépirodalmi munkákat, teljességgel a tárgyukban Fejér megyei vonatkozású dokumentumokat, a Fejér megyei szerzők munkáit, a megyei nyomdák termékeit. Állománya közel 380.000 különféle dokumentum, a kurrens időszaki kiadványok száma meghaladja a 600-at. A könyvtárat közvetlenül felkereső lakosság ellátása mellett segíti, és összehangolja Fejér megye önkormányzati könyvtárainak tevékenységét, irodalmi, tudományos, művészeti és közművelődési programokat szervez. Kiemelten segíti a helytörténeti, helyismereti kutatást. Mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtára, kiemelt figyelmet fordít más könyvtárak könyvtárközi kölcsönzésben történő dokumentum-ellátására.
A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Városi Könyvtár 1978 óta önállóan működő, nyilvános könyvtár. Feladata elsősorban a város lakosságának lakóterületi nyilvános könyvtári ellátása. Igazgatási központja a Budai úti Központi Könyvtár, további 5 tagkönyvtárából 2 iskolában, de nem iskolai- könyvtárként (Sziget utcai és Zentai úti Tagkönyvtár), 3 pedig lakóterületen (Széna téri, Mészöly G. utcai és Zsolt utcai Tagkönyvtár) működik. 2007-ben a regisztrált használók száma: 6.692, a könyvtárhasználatok száma: 102.206.

A Kodolányi János Főiskola Központi Könyvtárának alapfeladata a főiskola oktatóinak, hallgatóinak színvonalas könyvtári ellátása. A főiskola minden képzési helyén van könyvtár, ezek működését a központi könyvtár ellátórendszerrel biztosítja.

A székesfehérvári Köfém lakótelepen működő Aranybulla Könyvtár Alapítvány nyilvános könyvtári és közművelődési szolgáltatást nyújt a lakóterület és a város lakói számára. Kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű használókra, a mozgássérültek részére minden szolgáltatása ingyenes. A munkanélkülieknek is segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, pályázatok beadásában, a különféle dokumentumok fénymásolásában.

A gárdonyi Városi Könyvtár 3 egységből áll. Gárdonyban a központi könyvtár, Agárdon és Dinnyésen egy-egy fiókkönyvtár biztosítja a lakosság könyvtári ellátását. Az agárdi könyvtár 2004, a gárdonyi könyvtár pedig 2008-tól kezdve eMagyarország pontként is szolgálja a lakosság igényeit.

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum Könyvtára a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága Szent István Király Múzeum tudományos intézmény szakkönyvtára, amely a múzeumi tudományok és a helyismeret körében gyűjt könyvtári dokumentumokat. Helyben olvasást, másolást és könyvtárközi kölcsönzést biztosít. 2008-ban a múzeum munkatársain kívül 131 aktív használatot regisztráltak.

3. A projekt tartalma, a fejlesztés célja
A projekt alapvető célja a pályázati konstrukcióban a nyilvános könyvtárak oktatást támogató feladata ellátásának feltételeként megfogalmazott szolgáltatásfejlesztés, az egész élete át tartó tanulás feltételeinek megteremtése új tanulási formák elterjesztésével. A részcélok tekintetében a fejlesztés lehetővé teszi az oktatás bármely szintjén résztvevők számára a szakirodalmi információkhoz történő gyors és egyenlő esélyű hozzáférést, mind az épületen belül, mind on-line módon. Együttműködésen alapul, mert a projektben résztvevő könyvtárak szolgáltatásainak fejlesztése kiterjed mind a megye többi könyvtárára (csatlakozási lehetőség a könyvtári portálhoz, olvasásnépszerűsítő programok közös szervezése, együttműködés a használóképzésben), mind a megye több oktatási intézményére, a közösen szervezendő rendezvényekkel. Ez egyúttal erősíti a megyei könyvtár szakmai felelősségét, szolgáltató szerepét is a kisebb könyvtárakkal kapcsolatban. A kiírás alapvető céljának megfelelően a projekt kiemelten kezelt célcsoportja a gyermek- és ifjúsági korosztály, számukra új tanulói tér kialakítását is tervezzük. A portál kialakításával jelentősen bővül az otthonról is elérhető web-alapú szolgáltatások kínálata. A digitális írástudás terjesztése érdekében szervezendő használóképzések, ill. az olvasásnépszerűsítő rendezvények a digitális és olvasási kompetenciák fejlesztését szolgálják. A munkatársak szakmai és nyelvi képzése hozzájárul a korszerű szolgáltatások ellátásához.
A közvetlen kiemelt célcsoport a gyermek- és ifjúsági korosztály, valamint a hátrányos helyzetűek (fogyatékkal élők, alacsony iskolázottságúak, romák, munkanélküliek). A könyvtárhasználók igényeinek megismerésére folyamatban van egy használói igény- és elégedettség vizsgálat, amely kitér a könyvtár hagyományos és elektronikus szolgáltatásainak használatára is. A gyermek- és ifjúsági korosztály könyvtárral kapcsolatos elképzeléseit ismerhettük meg az "Álmaim könyvtára" pályázatra beküldött pályamunkákból. Az oktatásban részt vevők, és a teljes használói kör információellátásának fejlesztését szolgálja az elektronikus katalógusban még nem szereplő dokumentumok számítógépes feldolgozása. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül a formális és nem formális oktatásban résztvevők könyvtári dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférésének fejlesztését célozza a konzorcium valamennyi könyvtára dokumentumainak számítógépes katalogizálása.

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtárban található bekötött időszaki kiadványok számítógépes katalogizálása elsősorban a felsőoktatásban résztvevők számára fontos, hiszen a kötelező irodalom jelentős részben folyóiratcikk; a hagyományos hanglemezek számítógépes katalogizálása a zeneoktatásban résztvevőknek teszi lehetővé a hozzáférést.
Az interaktív könyvtári portál létrehozása a szolgáltatások teljes körű bemutatását, az online elérhető szolgáltatások körének bővítését, az egyes korosztályok, használói csoportok speciális igényeinek megfelelő új szolgáltatások (hírlevél, rendezvénynaptár, RSS, blog stb.) kialakítását szolgálja, a nemzetközi közönség számára angol és német nyelven is.
Az olvasás és a könyvtárhasználat népszerűsítése érdekében a megyei könyvtárban a gyermekrészlegben a legkisebbek és a tinik számára az igényeiknek megfelelő belső átalakításra kerül sor. A hagyományos könyvtári foglalkozások, író-olvasó találkozók mellett megjelennek az internetes feladatlapok, vetélkedők. A megyében működő nagyobb közkönyvtárak és iskolai könyvtárak bevonásával szélesítjük a rendezvények hatókörét. A rendezvénysorozat középpontjába - a Könyvtári Intézet ajánlásának megfelelően - a "családi olvasás" kerül, így valamennyi életkori csoport elérhetővé válik. 2010-ben a megyei könyvtárban és együttműködő partnereinél mintegy 60, konzorciumi szinten összesen 116 program megszervezését tervezzük. A bővülő szolgáltatásokhoz, a bevonandó új célcsoportokkal való foglalkozáshoz megfelelő kompetenciával rendelkező könyvtári munkatársakra lesz szükség. A szaktudás fejlesztése érdekében kerül sor a megyei könyvtárból 8, konzorciumi szinten 19 fő akkreditált szakmai, és - már választható feladatként - a megyei könyvtárból 2, konzorciumi szinten 5 fő szaknyelvi, valamint összesen 18 fő idegennyelvi képzésére a projekt keretében. Az új szolgáltatások népszerűsítését, a könyvtár új arculatának bemutatását szolgálja egy, a használók számára ezeket ismertető tájékoztató kiadvány elkészítése. A használók informatikai képzését, a digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztését évek óta kiemelt feladatnak tekintjük, pl. a megyei könyvtárban: 2002 és 2006 között 28, egyenként 20 órás felhasználói képzést volt, összesen több mint 250 résztvevővel. A képzésekre továbbra is igény van, ezért a projekt kapcsán a megyei könyvtárban 200, konzorciumi szinten újabb 1948 fő számára tervezünk hasonló képzést.

Városi Könyvtár, Székesfehérvár: a könyvtári elektronikus katalógusnak az egységes országos lelőhely-nyilvántartás elveihez igazodó fejlesztése retrospektív konverzióval. A könyvtári hálózat teljes állománya lesz elérhető elektronikusan. Távoli, esetenként 24 órán keresztül elérhető könyvtári online szolgáltatások bevezetése. A tanulási szükségleteknek megfelelő könyvtári honlapfejlesztés, kulturális és közhasznú tartalmak hozzáférhetővé tétele a könyvtár honlapján. A távhasználatok számában az új szolgáltatások bevezetésével 30 %-os emelkedés várható. Az olvasáskultúra fejlesztését, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését, új társadalmi csoportok bevonását célzó programok szervezése. Közoktatási intézményekkel közös, az olvasáskultúra fejlesztését szolgáló rendezvénysorozatok, a helyi kisebbségek bevonását célzó programok, illetve a hátrányos helyzetűek könyvtári integrációját segítő rendezvények megvalósítása. A könyvtárhasználatra irányuló digitális és információkeresési készségeket fejlesztő helyszíni és online programok. A pályázati konstrukcióban megvalósuló célokkal kapcsolatos szaktudás fejlesztésével a könyvtáros szakemberek képzése és továbbképzése. A szolgáltatás környezeti feltételeinek javítása, könyvtári bútorok beszerzésével.

Kodolányi János Főiskola Könyvtára: a főiskola 2008-ban megvásárolta ifj. Kodolányi János könyvtárát. A mintegy 4.000 kötetből és több száz különlenyomatból álló néprajzi gyűjteményt a HUNTÉKA rendszerben kívánja feldolgozni. A honlap folyamatos gondozása, ill. szaknyelvi ismeretek fejlesztése céljából a könyvtárosok szakmai továbbképzésen vesznek részt. Az olvasáskultúra fejlesztésére kampány jellegű programot tervez a könyvtár "Könyvtárak éjszakája" címmel. A programot a Hallgatói Önkormányzattal, a Külügyi Irodával és az ösztöndíjas külföldi hallgatókkal és a Kodolányi Középiskolával közösen szervezik. Természetesen a város miden polgára számára nyitottak lesznek a rendezvények. A könyvtári szolgáltatások minőségfejlesztésével évek óta foglalkozik a könyvtár, részben kapcsolódva a főiskola minőségfejlesztési programjaihoz, részben saját felmérésekkel. Ezeknek az eredményeknek a felhasználásával tervezi a könyvtár egy minőségi önértékelés elvégzését. A könyvtár népszerűsítése, főleg az elsőévesek számára rövidfilm készítésével valósul meg. A TIOP pályázat keretében beszerzésre kerülő, a vakokat és gyengénlátókat segítő eszközök használatára vonatkozóan egy használói tanfolyamot terveznek, majd ehhez kapcsolódóan esélyegyenlőségi könyvtári napot szerveznek.

Aranybulla Könyvtár Alapítvány: A gyűjtemény számítógépes feldolgozásának megkezdése, a kézikönyvtári állományegység, a szakirodalom, a "siker könyvtár" gyűjtemény-részekkel. A TIOP pályázatból 8 számítógép áll majd a használók rendelkezésére. Az informatikai oktatás hátterét biztosító gépeken a hátrányos helyzetűek, a munkanélküliek, az informatikai írástudatlanok esélyegyenlőségének növelésére, hátrányaik csökkentésére használóképzések szervezése: számítógépes ismereteket közvetítő, főként az Internet használatára vonatkozó 20 órás tanfolyamok, 6 alkalommal, összesen 120 órában. A könyvtár honlapjának korszerűsítése, interaktívvá fejlesztése. A hátrányos helyzetű tanulók számára kiscsoportos foglalkozások, előadások. A "Családi olvasás éve" programsorozathoz csatlakozva 2010-ben 6 családi rendezvény. 3 fő könyvtáros munkatárs részvétele akkreditált továbbképzésen. Városi Könyvtár, Gárdony: a könyvtári dokumentumok számítógépes feldolgozása, adatbázisok kialakítása. Az állomány 85 %-a, 34 500 dokumentum kerül feldolgozásra. A számítógépes kölcsönzés bevezetése, önálló könyvtári honlap kialakítása. Az olvasáskultúra fejlesztése, a könyvtári szolgáltatások népszerűsítése érdekében programsorozat megvalósítása. A szolgáltatások magasabb szintű ellátását szolgálja 1 fő könyvtáros könyvtárszakmai továbbképzése. A település 3 iskolájával kötött megállapodás alapján intenzívebbé és gyakoribbá válik a tanulók számára könyv-, könyvtárhasználati, információkeresési készségeket fejlesztő programok szervezése a könyvtárban. Az olvasók körében népszerű számítógép- és internet-használati foglalkozások megszervezése. Az új szolgáltatások bevezetéséről szórólap, kiadvány készül.

Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága könyvtára, Székesfehérvár: interaktív, web 2.0 tulajdonságokkal rendelkező könyvtári honlap kialakítása. 5.200 dokumentum feldolgozása az elektronikus katalógusban, ez a helyismereti anyag mintegy 30%-a. A pályázat lehetővé teszi a megvalósítási időszak tartamára a könyvtár humánerőforrásának növelését 1 fővel, ezzel a dokumentumok feltárását és az adatbázis építést. Lehetővé teszi az integrált könyvtári rendszer további 1 felhasználóval való bővítését. 2 számítógépes olvasói hely kialakításával korszerű, felhasználóbarát szolgáltatást támogat.

4. A támogatás megoszlása konzorciumi tagonként
30.833.201,- Ft
9.533.790,- Ft
13.748.240,- Ft
14.882.200,- Ft
10.768.912,- Ft
8.503.657,- Ft
88.270.000,- Ft