„Fejér megyei könyvtárak szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra-fejlesztése, az oktatásban résztvevők információellátásának javítása érdekében”

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0006
A projekt tartalma, céljai

1. Előzmények:
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 2008 nyarán meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-Expressz” című pályázatra a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár hat tagból álló konzorcium vezetőjeként nyújtotta be pályázatát. A konzorcium tagjai:A Kodolányi János Főiskola Könyvtára, a gárdonyi Városi Könyvtár és a Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága könyvtára nem önálló intézmény, ezért az ő esetükben a fenntartó pályázhatott, ill. lehetett konzorciumi tag.
A pályázat benyújtását a megyei könyvtárat fenntartó Fejér Megyei Önkormányzat is támogatta. A projektet a Bíráló Bizottság első körben forráshiány miatt elutasította, az tartaléklistára került és innen került támogatásra 2009 májusában. A szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok, mellékletek, igazolások összegyűjtése és beküldése után, a támogatási szerződés végül 2009. október 19-én lépett hatályba. A csúszás miatt az eredetileg tervezett, 2009-es megvalósítási időszak módosult, a befejezés időpontja: 2010. december 31. A támogatás összege: 87.950.920,- Ft.

2. A könyvtárak rövid bemutatása:
A Fejér Megyei Önkormányzat által fenntartott Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Fejér megye leggazdagabb állománnyal rendelkező könyvtára. Általános gyűjtőköréből adódóan beszerez magyar nyelven megjelent könyveket, audiovizuális dokumentumokat, időszaki kiadványokat, válogatva gyűjti a világnyelveken megjelenő periodikumokat, alapvető kézikönyveket és szépirodalmi munkákat, teljességgel a tárgyukban Fejér megyei vonatkozású dokumentumokat, a Fejér megyei szerzők munkáit, a megyei nyomdák termékeit. Állománya közel 380.000 különféle dokumentum, a kurrens időszaki kiadványok száma meghaladja a 600-at. A könyvtárat közvetlenül felkereső lakosság ellátása mellett segíti, és összehangolja Fejér megye önkormányzati könyvtárainak tevékenységét, irodalmi, tudományos, művészeti és közművelődési programokat szervez. Kiemelten segíti a helytörténeti, helyismereti kutatást. Mint az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltató könyvtára, kiemelt figyelmet fordít más könyvtárak könyvtárközi kölcsönzésben történő dokumentum-ellátására.
A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Városi Könyvtár 1978 óta önállóan működő, nyilvános könyvtár. Feladata elsősorban a város lakosságának lakóterületi nyilvános könyvtári ellátása. Igazgatási központja a Budai úti Központi Könyvtár, további 5 tagkönyvtárából 2 iskolában, de nem iskolai- könyvtárként (Sziget utcai és Zentai úti Tagkönyvtár), 3 pedig lakóterületen (Széna téri, Mészöly G. utcai és Zsolt utcai Tagkönyvtár) működik. 2007-ben a regisztrált használók száma: 6.692, a könyvtárhasználatok száma: 102.206.

A Kodolányi János Főiskola Központi Könyvtárának alapfeladata a főiskola oktatóinak, hallgatóinak színvonalas könyvtári ellátása. A főiskola minden képzési helyén van könyvtár, ezek működését a központi könyvtár ellátórendszerrel biztosítja.

A székesfehérvári Köfém lakótelepen működő Aranybulla Könyvtár Alapítvány nyilvános könyvtári és közművelődési szolgáltatást nyújt a lakóterület és a város lakói számára. Kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű használókra, a mozgássérültek részére minden szolgáltatása ingyenes. A munkanélkülieknek is segítséget nyújt önéletrajzok megírásában, pályázatok beadásában, a különféle dokumentumok fénymásolásában.

A gárdonyi Városi Könyvtár 3 egységből áll. Gárdonyban a központi könyvtár, Agárdon és Dinnyésen egy-egy fiókkönyvtár biztosítja a lakosság könyvtári ellátását. Az agárdi könyvtár 2004, a gárdonyi könyvtár pedig 2008-tól kezdve eMagyarország pontként is szolgálja a lakosság igényeit.

A székesfehérvári Püspöki Könyvtár tudományos szakkönyvtár, jelentős muzeális állománnyal. Egyházmegyei könyvtárként kezeli a székesfehérvári püspökök és megszűnt egyházi intézmények könyvhagyatékát. Mai gyűjtőköre teológia, egyháztörténet, biblikum és helytörténet.

3. A projekt tartalma, a fejlesztés célja
A projekt a formális és az informális képzést kívánja segíteni. A könyvtárak az egyenlő esélyű hozzáférés feltételeinek megteremtésével új lakossági rétegeket is be kívánnak vonni a szolgáltatások használóinak körébe, az élethosszig való tanulás támogatásával elő kívánják segíteni az életminőség javítását, a foglalkoztatottság és az egyének versenyképességének növelését. A leszakadó társadalmi rétegek, a gyermek- és ifjúsági korosztály képzésének támogatása kiemelt cél. Olvasásnépszerűsítési, az olvasási készség és a digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztését célzó programok infrastrukturális feltételeit kívántuk megteremteni. Az oktatást támogató fejlesztések a megyei, városi, kistelepülési, egyházi könyvtárak, az oktatási és kulturális intézmények stratégiai együttműködésében valósultak meg. A fejlesztés további fontos eleme a térségi könyvtári szolgáltatások bővítése, a konzorciumi partnerek elektronikus katalógusainak fejlesztése és integrálása, az állomány teljes feldolgozása, az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése. A megyei közgyűjteményekben őrzött, a helyhez kötődést erősítő helyismereti dokumentumok (megyei elektronikus könyvtár) tárolására, a kistelepülési könyvtárak kiszolgálására és a megye könyvtáraiban használt könyvtári rendszerek közös keresőfelületének kialakítására is alkalmas központi szerverinfrastruktúrát kívántunk kiépíteni. Fejleszteni szeretnénk és össze kívánjuk hangolni a konzorciumi partnerek dokumentum- és információszolgáltatási rendszerét (ODR, elektronikus dokumentumküldő szolgáltatások). A fejlesztés a használóközpontúság szellemében online, 24 órás, otthonról is elérhető szolgáltatásokat kíván biztosítani a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez, ezzel csökkentve a hozzáférés területi különbségeit. Bővítettük az integrált könyvtári rendszerek webes szolgáltatásait, információs portált hoztunk létre. A fejlesztéssel lehetővé válik a kistelepülésen élők bevonása a hagyományos és on-line szolgáltatások használatába. Az esélyegyenlőség kiterjesztése érdekében a vakok és gyengénlátók számára új szolgáltatásokat vezettünk be.

Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár: a központi szerver infrastruktúra bővítésével, a hálózati eszközök beszerzésével gyors és biztonságos hálózat jött létre, amely képes mind az Intranet, mind az Internet működtetésére, és lehetővé teszi a kisebb könyvtárak csatlakozását, a helyismereti vonatkozású, digitalizált dokumentumok számára közös adatbázis létrehozását is. A portál kialakításával nagy mennyiségű, jobb minőségű információforrás, tartalom válik webes felületen mindenhonnan, mindig elérhetővé, amely növeli az intézmény iránti bizalmat, valamint a belső folyamatok és az együttműködések hatékonyságát. Személyre szabott módon biztosít hozzáférési lehetőséget a releváns információkhoz. Elősegíti az egységes elektronikus szolgáltatást az Interneten. A tervezett 20 új használói számítógéppel 15-tel több számítógépen használhatják majd a könyvtár látogatói a belső hálózaton és az Interneten elérhető könyvtári és információs adatbázisokat. Ezen gépek beszerzését az is indokolta, hogy a jelenleg az Internet használatára a használók rendelkezésére álló, korszerű számítógépeken folyik – sokszor nyitvatartási időben – a használók és a könyvtárosok tanfolyami képzése. Az új munkaállomások egyrészt a minőségi szolgáltatások előállítását (gyorsabb dokumentum-feldolgozás), másrészt a könyvtári tájékoztató munkát (külső és belső adatbázisokhoz, katalógusokhoz, elektronikus információforrásokhoz történő gyorsabb és nagyobb számú hozzáférés) teszik lehetővé, de gyorsabbá és biztonságosabbá vált a dokumentumok kölcsönzése, visszavétele és hosszabbítása, valamint az olvasókkal való on-line kapcsolattartás is. A korábban a könyvtárosok által használt számítógépek alkalmatlanok voltak a korszerű szolgáltatások előállítására, és a könyvtári integrált rendszer új lehetőségeinek kihasználására. A használók részéről többször felmerült már a saját laptop használata a könyvtárban. A fejlesztések előtt ezt az olvasóteremben tudták biztosítani, de csak a hálózat és az Internet elérése nélkül. A Wi-Fi rendszer kiépítése az olvasóteremben tanulók számára a saját laptop használatával biztosítja a belső hálózaton és az Interneten fellelhető információforrások elérését.
A használók számára szervezett számítógép-, Internet-használati, elektronikus ügyintézési tanfolyamokon, valamint a megye könyvtárosainak szervezett továbbképzéseken használt projektor többször is meghibásodott. Többször előfordult az is, hogy a tanfolyamok és a továbbképzések időben egybeestek, ezért más intézménytől kellett még egy projektort kérni, ezért indokolt volt egy új, technikai paramétereiben is korszerű készülék beszerzése.
A vakok és gyengénlátók információkhoz való hozzájutását könnyíti meg a felolvasó gép. A költségvetésben szereplő készülék további eszközt (számítógép, erősítő, hangszóró), számítógépes ismeretet nem igényel. Bármilyen nyomtatott szöveget magyarul, gombnyomásra felolvas, csatlakoztatható a belső hálózatra és az Internetre is. Kiválasztása a célcsoport helyi szervezetével, és természetesen a konzorciumi tagokkal egyeztetve történt. Eddig ilyen berendezés nem volt sem Székesfehérvár, sem a megye egyetlen könyvtárában.
Az integrált könyvtári rendszer fejlesztésével gyorsabb lett a kommunikáció a szerverrel, új, felhasználóbarát funkciók és szolgáltatások váltak elérhetővé, bővült a hálózati erőforrások kihasználásának lehetősége. A kistérségi kiszolgáló könyvtári oldal teljes körű megoldást biztosít minden olyan községi, kistelepülési könyvtárnak, amely önálló állománygyűjteménnyel rendelkezik, és azokat szeretné egységes informatikai környezetben kezelni. Akadálymentes felülete a gyengénlátók számára biztosítja webes katalógus használatát. A közös keresőfelület kialakítása a különböző könyvtári számítógépes katalógusok WEB szerverein való egyidejű keresést teszi lehetővé, az on-line hosszabbítás, előjegyzés lehetőséget biztosít a beiratkozott olvasók számára, hogy on-line felületen meghosszabbítsák a náluk lévő dokumentumokat, és maguk vegyenek fel előjegyzést kölcsönzésben lévő dokumentumra. A rendszerből történő email- és sms-küldés a lejárt határidejű dokumentumokról, a beérkezett előjegyzésekről történő gyors értesítést teszi lehetővé. A SPAM szűrőre a kéretlen e-mailek blokkolása, az SQL adatbáziskezelő programra a portál szolgáltatások kialakításához volt szükség.

Városi Könyvtár, Székesfehérvár: A hátrányos helyzetű könyvtárhasználók (vakok és gyengénlátók) könyvtári ellátását szolgálja az integrált könyvtári rendszer akadálymentes eléréséhez szükséges szoftver, és a képernyőolvasó szoftver beszerzése. A tagkönyvtárak informatikai infrastruktúrájának és információs technológiájának fejlesztése, egyrészt a munkaállomások, másrészt a használói gépek beszerzésével. A megnövekedett hálózati forgalom indokolta az új router beszerzését, és ezzel, valamint az Acces Point kiépítésével magas szintű informatikai szolgáltatás érhető el a Budai úti Központi Könyvtárban. A különböző olvasásnépszerűsítő rendezvények és a használóképzések egyre nagyobb érdeklődésre tartanak számot, így szükségessé vált hangosító-szett, projektor és a hozzávaló vetítővászon beszerzése.

Kodolányi János Főiskola Könyvtára: A tervezett JaDOX Elektronikus Könyvtár segítségével tárolhatók és szolgáltathatók a főiskolai és intézményi elektronikus dokumentumok, teljes szövegű cikkadatbázis, a főiskola kutatóinak, oktatóinak publikációi, egyéb belső elektronikus források. A Portál 24 szoftver biztosítja a Könyvtár 2.0 funkciókat, a rendszerből kinyerhető közérdekű információkat. A főiskola könyvtárának célja volt egy intelligens könyvtári portál kialakítása. A fogyatékkal élők (vakok és gyengénlátók) könyvtárhasználatának elősegítésére szolgál a JAWS program és a MAGic képernyőnagyító szoftver. Az építési beruházás keretében átalakították a könyvtár bejárati ajtaját úgy, hogy akadálymentesen lehessen közlekedni. A beépítést követően javították, korrigálták festést és, energiatakarékos légkondicionáló eszközöket szereltek föl. Bővítették a hardver kapacitását a megnövekedett elektronikus szolgáltatások biztonságos üzemeltetéséhez, Braille számítógép, olvasótévé/videónagyitó a fogyatékkal élők (vakok és gyengénlátók) könyvtárhasználatának elősegítésére. A főiskolai hallgatók oktatásához, könyvtári rendezvényekhez projektort, digitális fényképezőgépet, adattároláshoz DVD felvevőket, a különgyűjtemények (pl. Kodolányi archívum) digitalizálásához nagyteljesítményű szkennert, a főiskolai feladatok elvégzéséhez, az elektronikusan feltöltött záró-dolgozatok könyvtári térben való lekérdezéséhez 20 db használói számítógépet is vásároltak.

Aranybulla Könyvtár Alapítvány: a vakok és gyengénlátók számára a JAWS képernyőolvasó került a könyvtárba. Akadálymenetes felülettel fejlesztették az integrált könyvtári rendszert, így lehetőség van a webes előjegyzés/hosszabbításra is. A támogatás eredményeként biztosítottá vált a fogyatékkal élők könyvtárhasználata: megvalósult az akadálymentes közlekedés, épületen belüli korszerűsítés, fotocellás ajtó építettek be, az olvasóteremben légkondicionáló berendezést szereltek fel. Az online könyvtári szolgáltatások kialakításához, a gyűjtemény számítógépes feldolgozásához 2 munkaállomást alakítottak ki, a vendégek számára is használható vonalkódolvasósókat szereltek be. 3 számítógépet szereztek be, és itt is biztosított a fogyatékosok könyvtárhasználata és van egy könyvszkenner is.

Városi Könyvtár, Gárdony: A gárdonyi Városi Könyvtárban a fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében, a vakok és gyengénlátók számára az integrált rendszer akadálymentes web programja, a dokumentumok számítógépes feldolgozása és a számítógépes kölcsönzés bevezetése érdekében az integrált könyvtári rendszert fejlesztették. Növelték a használói számítógépek számát és azok minőségét. Korszerű munkaállomásokat alakítottak ki a könyvtárban, amely lehetővé teszi az integrált könyvtári rendszer működtetését, a dokumentumállomány számítógépes feldolgozását. A rendszer optimális használatához szükség volt a szerverszámítógép és hálózat fejlesztésére is. Szükség volt projektorra, amelynek használata segíti a képzéseket más helyszíneken, illetve mindhárom könyvtárban. Szükség volt továbbá a vakok és gyengénlátók számára speciálisan felszerelt számítógépre, a könyvtári kiadványok, szórólapok igényes elkészítésére, a korszerű nyomtatási lehetőség biztosítására, mindhárom szolgáltató helyen.

Püspöki Könyvtár, Székesfehérvár: A Püspöki Könyvtárban is fejlesztették az integrált könyvtári rendszert, akadálymentesítették az olvasótermet: beszereztek egy mobil rámpát. Az akadálymentes olvasóterem felszereléséhez a könyvtárban helyet kap 1 db olvasótermi számítógép, fülhallgatóval felszerelve, amely a látássérültek hangos könyvekhez való hozzáférését teszi lehetővé. A könyvtári anyag elérhetőségének fejlesztésére kutatótermi gépeket szereztek be az anyagok digitális feldolgozottságának növelése érdekében. Az olvasók gyors, gördülékeny kiszolgálásának érdekében indokolt volt a könyvállomány épületbe való elhelyezése, a belső terembe légkondicionálót is felszereltek. A könyvtári katalógus, illetve egyes anyagok digitálissá tételéhez mobil scanner és egyéb, a digitalizáláshoz szükséges eszközök szereztek be.

4. A támogatás megoszlása konzorciumi tagonként
42.981.544,- Ft
12.248.100,- Ft
17.966.793,- Ft
5.783.640,- Ft
5.517.870,- Ft
3.452.973,- Ft
87.950.920,- Ft